Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wymagania

Wymagania dla kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej:

1. obywatelstwo polskie,
2. orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
3. wiek co najmniej 18 lat (do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów);
4. niekaralność za przestępstwa umyślne;
5. nieprzeznaczenie do służby zastępczej;
6. niepełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub brak nadanego przydziału kryzysowego;
7. niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz nieposiadanie przydziału organizacyjno–mobilizacyjnego;
8. posiadanie wyksztalcenia:
    a)    co najmniej wyższego – na stanowisko służbowe w korpusie oficerów,
    b)    co najmniej średniego – na stanowisku służbowe w korpusie podoficerów,
    c)    co najmniej podstawowego – na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

  • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
  • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
  • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

  • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
  • byłym żołnierzom zawodowym;
  • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
  • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.


Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony umożliwia ubieganie się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej także osobom z kategorią zdrowia D na niektóre stanowiska służbowe ustalone przez Dowództwo WOT, np. psycholog, kapelan, ratownik medyczny.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl