Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

HISTORIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w KOSZALINIE

Funkcjonowanie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie zaczyna się w 1956 roku, kiedy to Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zarządzeniem Nr 073/Org. z dnia 30.04.1956 r. rozkazał utworzyć Wojskową Komendę Rejonową w Koszalinie. Została ona sformowana zgodnie z rozkazem organizacyjnym Dowódcy POW Nr 08/Org. z dnia 22.05.1956 r. Prowadzone w siłach zbrojnych zmiany organizacyjne spowodowały, że w 1966 roku zarządzeniem Dowódcy POW Nr 011/Org. z dnia 17.02.1966 r. przeformowano WKR Koszalin w Powiatowy Sztab Wojskowy.

Kolejna znacząca reorganizacja administracji wojskowej nastąpiła w 1975 roku. Rozkazem Dowódcy POW Nr 055/Org. na terenie Pomorskiego Okręgu Wojskowego utworzono 13 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz 37 Wojskowych Komend Uzupełnień. W Koszalinie na bazie Powiatowego Sztabu Wojskowego sformowano Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Wojskową Komendę Uzupełnień.

Wprowadzony na przełomie 1998 i 1999 roku nowy podział administracyjny kraju oraz utworzenie województwa zachodniopomorskiego spowodował kolejne zmiany w administracji wojskowej. Nastąpiło rozformowanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Koszalinie, natomiast Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie. Jednocześnie w tym czasie powiększono zasięg terytorialny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie o miasto i gminę Sławno oraz o gminę Postomino.

Prowadzona od końca lat 90-tych restrukturyzacja sił zbrojnych, dostosowująca struktury dowódczo-sztabowe i operacyjne POW do potrzeb współczesnego pola walki i wymogów europejsko-atlantyckich standardów militarnych skutkowała również przebudową struktur organizacyjnych organów administracji wojskowej.

W 2002 roku nastąpiła reorganizacja Wojskowej Komendy Uzupełnień, radykalnie zmieniając jej strukturę organizacyjną z jednoczesnym zmniejszeniem ilości stanowisk etatowych. Od tego czasu zdecydowana większość stanowisk to stanowiska cywilne.

W 2010 roku, na skutek znacznego ograniczenia realizowanych przez administrację wojskową zadań w zakresie pokojowego uzupełnienia, nastąpiło kolejne zmniejszenie ilości etatów w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie.

Od stycznia 2012 roku, po rozformowaniu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Od 1 stycznia 2015 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

W kwietniu 2016 roku Minister Obrony Narodowej decyzją nr 77/MON z dnia 5.04.2016 r. wprowadził „Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie”.

Od 3 listopada 2017 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Od 16 kwietnia 2018 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w KOSZALINIE

W kwietniu 2016 r. Minister Obrony Narodowej decyzją nr 77/MON z dnia 5.04.2016 r. wprowadził „Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie”.

Odznaka pamiątkowa jest znakiem przynależności środowiskowej i symbolem wartości związanych ze służbą i pracą w WKU oraz zewnętrznym symbolem solidarności  oraz współpracy. Jest znakiem łączącym żołnierzy i pracowników będących aktualnie w służbie i pracy, a także tych, którzy już odeszli na emeryturę lub zmienili miejsce służby albo pracy. 

Celem nadawania odznaki pamiątkowej WKU jest podniesienie rangi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie na zewnątrz oraz zamanifestowanie satysfakcji i dumy z przynależności do środowiska z nią związanego.

 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl