Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia i uprawnienia
 ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 1. Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i z powrotem;
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie jest w niższej wysokości;
 • możliwość otrzymania od dowódcy jednostki wojskowej nagrody po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu.

2. Świadczenia rzeczowe:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie.

3. Świadczenia zdrowotne (w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej):

 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.

4. Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • gwarancja stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.);
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy (w okresie pozostawania żołnierza na przydziale kryzysowym, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany, ani rozwiązany). Nie dotyczy to umów na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – reguluje to art. 118a Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • szczególne uprawnienia dla byłych żołnierzy zawodowych, posiadających uprawnienia emerytalne - okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy uprawnionego do emerytury, do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby. Okresy te dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej.

5. Pomoc edukacyjna:

 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym (art. 132i ustawy);
 • możliwość skierowania w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu), przy zobowiązaniu żołnierza do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lata (art. 132g ustawy)
 • możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, nabytych przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach NSR przez okres co najmniej 3 lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających tym kwalifikacjom (art. 132f ustawy).
Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lata, mogą być kierowani przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, za zgodą żołnierza rezerwy (jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem – po zasięgnięciu opinii pracodawcy) do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.


Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są niżej wymienione kwalifikacje:

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C;
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C+E;
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. D;
 • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • nurka i płetwonurka;
 • skoczka spadochronowego;
 • ratownika medycznego;
 • sanitariusza/ratownika;
 • kucharza.
Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami przysługuje:
 • zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd;
 • wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.

Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu) są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
Podstawa prawna: - art. 132g Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 948). 

 

 


  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl