Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia i uprawnienia

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

A. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze. Stawki uposażenia przewidziane dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą są uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni.
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
  - oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
  - podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
  - szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

B. Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (art. 69 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP).

C. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, a jej zakończeniem, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany ( art. 118 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP);

D. Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia ( art. 119 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP);

E. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (art. 98f ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP);

F. Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego uposażenia (art. 125 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP);

G. Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby po jej zakończeniu otrzymują odprawę w wysokości najniższego uposażenia. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w kilku okresach, odprawa przysługuje po odbyciu ostatniego okresu pełnienia tej służby (art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 17.12.1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych;

H. Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie, wyposażenie i wyżywienie;

I. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej od dnia powołania do dnia zwolnienia z tej służby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i chorobowemu.

J. W przypadku przedterminowego zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego, żołnierz ten nie ponosi kosztów związanych z przebiegiem tej służby.

K. URLOPY

  • urlop jednorazowy, w czasie jej pełnienia, w wymiarze 5 dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej 2 miesięcy służby, z tym, że w przypadku służby pełnionej w kilku okresach urlopu wypoczynkowego udziela się w pierwszym okresie służby ( § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MON z dnia 30.03.2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej);
  • urlop okolicznościowy, w wymiarze 2-5 dni udzielany żołnierzowi na jego udokumentowany wniosek, w przypadku zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, ślubu, urodzenia dziecka, a także ze względów osobistych i rodzinnych ( § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MON z dnia 30.03.2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej);
  • urlop zdrowotny, udzielany żołnierzowi w jednym nieprzerwanym okresie, w wymiarze do jednego miesiąca. Podstawą urlopu zdrowotnego jest orzeczenie w tej sprawie wojskowej komisji lekarskiej.

ŻOŁNIERZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – JEDYNY ŻYWICIEL RODZINY
Żołnierzom służby przygotowawczej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Po otrzymaniu karty powołania albo będąc już żołnierzem w służbie przygotowawczej należy złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) udokumentowany wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Wniosek można złożyć osobiście albo przez członka rodziny.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje lub odmawia uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
Od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji;
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku do dowódcy jednostki wojskowej (komendanta ośrodka szkolenia). Do wniosku należy dołączyć decyzję;
Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę. Zasiłek wypłaca się za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.


Podstawa: art. 127, 128, 128b ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl