Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba w WOT

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Może zostać przedłużony na kolejny okres, w trakcie pełnienia służby, przez Dowódcę Jednostki Wojskowej – na wniosek lub za zgodą żołnierza OT.

Terytorialna służba wojskowa pełniona jest rotacyjnie lub dyspozycyjnie:

  • rotacyjnie – pełniona w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy; może być pełniona także w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, uzgodnionym z żołnierzem;
  • dyspozycyjnie – pełniona poza jednostką wojskową; żołnierz pozostaje w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej; pełniąc TSW dyspozycyjnie, żołnierz jest zobowiązany kształcić się i doskonalić, w tym podnosić sprawność fizyczną w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku służbowym, a także utrzymywać stały kontakt z jednostką wojskową.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Wstępując w szeregi WOT ochotnik musi odbyć szkolenie:

•   podstawowe – trwające 16 dni i kończące się złożeniem przysięgi wojskowej, przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego;
•   wyrównawcze – trwające 8 dni i przeznaczone dla żołnierzy rezerwy.

 

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze, to początek całego procesu szkolenia, które trwa 3 lata i odbywa się przeważnie w trybie weekendowym.

Proces szkolenia żołnierza OT obejmuje:

I rok:

SZKOLENIE INDYWIDUALNE – ma charakter szkolenia ogólnowojskowego, którego celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i właściwych reakcji żołnierza na współczesnym polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania.

II rok:

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – skupia się na wyszkoleniu żołnierza w zakresie konkretnej funkcji pełnionej w pododdziale, w ramach „Wspaniałej Dwunastki” np. saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy.

III rok:

SZKOLENIE ZGRYWAJĄCE PODODDZIAŁY – na tym etapie najważniejsze jest zgrywanie zespołu, z uwzględnieniem uwarunkowań terenu miejskiego, górskiego, ogólnego i wodnego, który będzie obszarem działań Terytorialsów.

Po zakończeniu trzeciego roku szkolenia Terytorials osiąga status gotowości bojowej (mówimy, że jest „combat ready”).

 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl