Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO - Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
I.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie.
Kontakt:

listownie:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin;

przez e-PUAP:    

e-mail:     

telefonicznie:

  /WKU_Koszalin/skrytka;

wkukoszalin@ron.mil.pl;

261 456 248;

 II.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez administratora, jest pracownik Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie.

Z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

telefonicznie       261 457 673,  885 210 027
e-mail:                fe.przysowa@ron.mil.pl

                            fprzysowa692@milnet-z.ron.int

 III.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających przede wszystkim z przepisów:

 • ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity
  - Dz.U. z 2018 r. Nr 1459 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych dotyczących służby wojskowej;
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 z póź. zm.);
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z póź. zm.);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2017.1889 z póź. zm.).
IV.

Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie mogą być udostępniane instytucjom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego oraz innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

V.

Przechowywanie danych osobowych.

 Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U.2018.217 z póź.zm.),  ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z póź.zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2017.1889 z póź. zm.) oraz aktami prawnymi dotyczącymi powszechnego obowiązku obrony oraz służby wojskowej.

 VI.

Zgodnie z przepisami RODO osobom, których dane są przetwarzane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu (gdy przepisy prawa na to zezwalają);
 • prawo do przenoszenia danych (gdy przepisy prawa na to zezwalają);
 • prawo do usunięcia danych osobowych (gdy przepisy prawa na to zezwalają);
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 VII. Zgodnie z obowiązującym prawem na osobach podlegających ewidencji wojskowej ciąży obowiązek udzielania organom prowadzącym tę ewidencję wszystkich   informacji w zakresie określonym przepisami prawa.

Przetwarzanie danych gromadzonych w ewidencji wojskowej może odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której te dane dotyczą.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl