Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja kadr

ISTOTA DZIAŁALNOŚCI REKONWERSYJNEJ

Rekonwersją kadr przyjmuje się określać zespół (system) prawnie unormowanych przedsięwzięć pomocowych, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

Istotą rekonwersji kadr jest podejmowanie przez wyspecjalizowane organy wojskowe, wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych różnorodnych działań ukierunkowanych na ich społeczną adaptację oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy lub do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. 

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.

FORMY I METODY DZIAŁALNOŚCI REKONWERSYJNEJ

W ramach systemu rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP stosowane są różnorodne formy i metody świadczenia usług z zakresu rynku pracy. Zgodnie z wytycznymi określonymi w  dokumentach normatywnych, tj. Decyzji Nr 440/MON z dnia 3 października 2007 r. oraz Rozporządzeniu MON z dnia 19 listopada 2014 r. określono następujące zasadnicze metody działalności (pomocy) rekonwersyjnej: 

 • doradztwo zawodowe (w tym zajęcia grupowe, informacja zawodowa);
 • przekwalifikowanie zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • praktyki zawodowe.

Ponadto w ramach powyższej działalności stosowane są także inne (uzupełniające) formy pomocy rekonwersyjnej, jak:

 • szkolenia;
 • dyżury rekonwersyjne;
 • targi i giełdy pracy;
 • informowanie (materiały informacyjne);
 • programy specjalne (własna działalność gospodarcza, szkolenia współfinansowane
  ze środków unijnych).

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ

1. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać
z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

2. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

    a) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,

    b) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej,
           o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,

    c) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową  
           co najmniej dziewięć lat,

- udzielanej przez właściwe organy.

3. W ramach pomocy, o której mowa w pkt. 1 i 2, mogą być pokrywane koszty: 

 • przekwalifikowania zawodowego w wysokości limitu – 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy
  w przekwalifikowaniu zawodowym;

          - po 4 latach służby wojskowej         – 2400 zł

          - po 9 latach służby wojskowej         – 4800 zł 

          - po 15 latach służby wojskowej       – 7200 zł 

 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem
  do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego

  w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej;
 • zakwaterowania (w miejscu szkolenia) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej do równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach;
 • nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

Koszty przejazdów i zakwaterowani pokrywa się jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.
Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego
i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

4. Z pomocy, o której mowa w pkt. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
 • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej
  w związku  z wykonywaniem zadań służbowych.

5. Małżonkom oraz dzieciom, o których mowa w pkt. 4, oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek  ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pokrywa się koszty, w wysokości 300% określonego w pkt. 3.

        Uwaga: w przypadku nieukończenia  przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi.

6. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

7. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku
z wykonywaniem zadań służbowych, pomoc rekonwersyjna jest udzielana na ich pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem właściwego ze względu na terytorialny zasięg ich działania szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

WNIOSKOWANIE

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna, udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE.
Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE

za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego COAZ lub OAZ.

Wniosek, powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego,
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego,
 • określenie ośrodka szkolenia,
 • termin przekwalifikowania zawodowego,
 • koszt  przekwalifikowania zawodowego
 • uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej,
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania,
 • informację dotyczące udzielonej już pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:

 • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej tzw. „Oświadczenie woli”,
 • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego,
 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej,
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,
 • w przypadku refundacji - zaświadczenie (świadectwo, dyplom itp.) o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym,
 • w przypadku żołnierza zawodowego, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej w wyniku wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa – dodatkowo decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Były żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:

 • decyzję (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
 • w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku
  z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
 • dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,
 • w przypadku refundacji – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania.

Małżonek żołnierza który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołącza:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza w związku ze służbą wojskową,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,
 • w przypadku refundacji – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania.

Dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza który zaginął lub poniósł śmierć w  związku z wykonywaniem zadań służbowych,
do wniosku dołącza;

 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku
  z wykonywaniem zadań służbowych,
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat dodatkowo dołączają:

 • zaświadczenie (oświadczenie) o stanie cywilnym wnioskodawcy, aktualne na dzień wystąpienia z wnioskiem o pomoc rekonwersyjną,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej – osoby powyżej 18 roku życia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności w, w przypadku dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 lit. b ustawy.

Akty prawne normujące działalność rekonwersyjną:

 • Ustawa  z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173  z późn. zm.). 
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy  w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1622).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 669).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 106, poz. 724).
 • Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 19 poz. 198).

Wzory dokumentów na stronie OAZ Szczecin.

PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE

Departament Spraw Socjalnych MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Tel: 261 874 604, fax 261 846 651

 e-mail: dss@mon.gov.pl

Dyrektor
Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie

ul. Bartosza Głowackiego 5,  70-238 Szczecin

Tel. 261 452 277, 261 452 479, 261 452 462, fax 261 459 847

 e-mail: wbeszczecin@ron.mil.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie

ul. Kopernika 17a,  70-241 Szczecin

Tel: 261 452 375, 261 452 378, fax 261 452 376

 e-mail: oazszczecin@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 202,  75-901 Koszalin

Tel: 261 456 257 

e-mail: wkukoszalin@ron.mil.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl