Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Reklamowanie
 
Osoby reklamowane są zwolnione z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Reklamowania dokonuje się z urzędu i na wniosek.

Reklamowania z urzędu dotyczą osób, które:

 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
 • są zatrudnieni na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136;

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Pobierz wzór wniosku

Reklamowania na wniosek dotyczą żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:

 • urzędach organów państwowych, administracji rządowej i  samorządu terytorialnego;
 • zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
 • jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim;
 • centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwosci oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwosci pełni funkcję organu założycielskiego;
 • jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu;
 • publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

W ramach reklamowania na wniosek sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Pobierz wzór zawiadomienia

Wojskowy Komendant Uzupełnień może odmówić reklamowania, dokonanego na wniosek (lub uchylić dokonane w takim trybie), mimo spełnienia prze osobę o reklamowanie wymienionych wyżej przesłanek , w wypadku, jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie ma innych osób, których z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny. Odmowa reklamowania na wniosek stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania.

 Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:
 • wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 • zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia dotychczasowej funkcji;
 • rozwiązania stosunku pracy;
 • zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
 Podstawa prawna:
    1. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1459 z późn. zmianami;
    2. Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 210, poz. 2136 z późn. zm.;
    3. Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 106, poz. 883 z późn. zm.
    4. Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1703.

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl