Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Powoływanie i pełnienie

Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, potrzeby Sił Zbrojnych to celowość:
  a) powołania do zawodowej służby wojskowej,
  b) wyznaczenia na stanowisko służbowe,
  c) zwolnienia ze stanowiska służbowego,
  d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo do innego korpusu osobowego,
  e) zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej.

Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba, określa rozkaz personalny.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

  • do służby stałej – wyłącznie w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych - na czas nieokreślony. Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
  • do służby kontraktowej - w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych - na czas określony w kontrakcie. Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 24 miesięcy do sześciu lat, z zastrzeżeniem, że pierwszy kontraktna pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 24 miesięcy. Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

Osoba, zainteresowana pełnieniem zawodowej służby wojskowej, powinna zgłosić się do właściwego miejscowo wojskowego komendanta uzupełnień. Właściwość miejscowa jest określona miejscem zameldowania danej osoby na pobyt stały.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień potencjalny kandydat (kandydatka) do zawodowej służby wojskowej zostanie zweryfikowany pod kątem spełnienia warunków do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, otrzyma informacje, jaka może być, w świetle obowiązujących przepisów, jego (jej) droga do zawodowej służby wojskowej, a następnie zostanie umożliwione mu (jej) zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg służby wojskowej.

Jak wynika z powyższego, do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio z cywila może ubiegać się wyłącznie żołnierz rezerwy. Pozostałe osoby, nie spełniające tego warunku, muszą wcześniej odbyć inny rodzaj służby wojskowej: służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką.

Zgodnie z art. 99.1. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Dane osobowe żołnierzy rezerwy, deklarujących chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, są umieszczane w prowadzonej w WKU bazie danych o potencjalnych kandydatach do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje żołnierzy rezerwy o tych wolnych stanowiskach w jednostkach wojskowych, na które mogliby być oni powołani. Podstawową zasadą jest zgodność posiadanego przez żołnierza rezerwy wykształcenia, wyszkolenia wojskowego oraz innych umiejętności z wymaganymi na planowanym stanowisku służbowym. W pierwszej kolejności żołnierzowi rezerwy proponowane są stanowiska w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze administrowanym przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W przypadku braku wolnych stanowisk na tym obszarze lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, Wojskowy Komendant Uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.

 

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl