Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Powoływanie i pełnienie

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) tworzą wyselekcjonowani ochotnicy - żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych,
nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie
i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych
i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

Funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).

Głównym przeznaczeniem Narodowych Sił Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu:
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 • wzmocnienia jednostek wojskowych.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem", między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany, albo można odmówić zawarcia kontraktu.

Żołnierz rezerwy składa wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej – za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.


Formularz wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (druk dwustronny) można pobrać na zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".

KRYTERIA I WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OCHOTNIK - KANDYDAT DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Ochotnik - kandydat do Narodowych Sił Rezerwowych powienien spełniać poniższe kryteria:
 • być żołnierzem rezerwy, posiadającym wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierzem, który odbył zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę wojskową, bądź służbę kandydacką;
 • spełniać ogólne wymagania dotyczące powołania do czynnej służby wojskowej, tj. posiadać:
  • obywatelstwo polskie,
  • odpowiedni wiek (ukończone 18 lat do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się 55 rok życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – 63 rok życia),
  • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej
Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo wyższe przewidziane dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:
 • orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

SZKOLENIA W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych (trwających nieprzerwanie do 90 dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Ponadto żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, którą pełni się w przypadkach:
 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa;
 • uzasadnionymi potrzebami Sił Zbrojnych;
 • uzasadnionymi potrzebami zarządzania kryzysowego;
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • działań antyterrorystycznych;
 • ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
 • oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania;
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy. Czas ten może być wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do 48 miesięcy przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
 • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do jej pełnienia.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. 
 
Szczegółowe informacje dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać osobiście w Punkcie Informacyjnym o Narodowych Siłach Rezerwowych
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie w pokoju nr 12
lub pod nr telefonu: 261 457 719.
PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1459z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 842);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 948);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 36);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 r., nr 145, poz. 971);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1656);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 77).
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl