Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Powoływanie i pełnienie

Służba przygotowawcza – to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:
  - niekarana za przestępstwo umyślne;
  - posiadająca obywatelstwo polskie;
  - odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  - wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
     1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
     2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
     3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ WYNOSI:
   1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
   2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
   3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień załączając do niego:

  1. Odpis albo po okazaniu oryginału, kopię świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
  2. Odpis albo po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:
   1. analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
   2. rozmowę kwalifikacyjną;
   3. sprawdzenie karalności ochotnika.

Wojskowy Komendant Uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji, osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające  orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:
   1. wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
   2. w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
   3. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

  • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
   1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń lub kwiecień;
   2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;
   3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczeń, kwiecień, maj, lipiec, we wrześniu lub w październiku.

Na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach powołanie do służby przygotowawczej może następować w lipcu.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
   1. dla żołnierza kształcącego się na oficera –do sześciu miesięcy;
   2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
   3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą:
   1. na potrzeby korpusu oficerów – uczelnie wojskowe;
   2. na potrzeby korpusu podoficerów – szkoły podoficerskie;
   3. na potrzeby korpusu szeregowych – ośrodki szkolenia.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
  - podchorążego – jeżeli kształcą się na oficera;
  - kadeta – jeżeli kształcą się na podoficera;
  - elewa – jeżeli kształcą się na szeregowego.

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl