Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pełnienie służby w NSR

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) tworzą wyselekcjonowani ochotnicy - żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych,
nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie
i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych
i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

Głównym przeznaczeniem Narodowych Sił Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu:
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 • wzmocnienia jednostek wojskowych.
SZKOLENIA W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych (trwających nieprzerwanie do 90 dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Ponadto żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, którą pełni się w przypadkach:
 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa;
 • uzasadnionymi potrzebami Sił Zbrojnych;
 • uzasadnionymi potrzebami zarządzania kryzysowego;
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • działań antyterrorystycznych;
 • ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
 • oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania;
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy. Czas ten może być wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do 48 miesięcy przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
 • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do jej pełnienia.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. 
 
Szczegółowe informacje dla żołnierzy rezerwy pełniących służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych można uzyskać osobiście w Punkcie Informacyjnym o Narodowych Siłach Rezerwowych
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie w pokoju nr 12
lub pod nr telefonu: 261 457 719.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl