Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania

 

KURSY PRZESZKALANIA KADR REZERWY

Kursy kadr rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP. Organizowane są w formie długotrwałych lub krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych.

Na kursy kadr rezerwy mogą ubiegać się żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:

 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
 • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub przewiduje im się nadanie takiego przydziału,
 • ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

 

KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE

Na kursy oficerskie – na I stopień oficerski mogą zostać skierowani żołnierze rezerwy spełniający następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • pełnili czynną służbę wojskową,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne i kwalifikacje zbieżne z korpusem osobowym, w którym odbędzie się szkolenie.
Na kursy oficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy nie posiadają zdanego egzaminu na oficera.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Żandarmerii Wojskowej (SW 44A-C), Medycznym (SW 40A-I), Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej (SW 46A-C) oraz Duszpasterstwa (SW 48A) można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.

Na kursy podoficerskie – na I stopień podoficerski  mogą zostać skierowani żołnierze rezerwy spełniający następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie średnie,
 • pełnili czynną służbę wojskową,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne i kwalifikacje zbieżne z korpusem osobowym, w którym odbędzie się szkolenie.

 Na kursy doskonalenia i przekwalifikowania mogą zostać skierowani oficerowie rezerwy oraz podchorążowie rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera.

W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Po zakończeniu kursu oficerskiego wobec żołnierzy rezerwy, którzy zdali egzamin na oficera zostaną sporządzone wnioski o mianowanie na stopień podporucznika. Starsi szeregowi i szeregowi rezerwy, którzy zdali egzamin na podoficera przed zakończeniem kursu zostaną mianowani do stopnia kaprala. Mianowania na wyższy stopień wojskowy nie można dokonać wobec osób skazanych za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Żołnierzowi rezerwy za każdy dzień trwania ćwiczeń przysługuje uposażenie zasadnicze wg. stopnia wojskowego w stawce dziennej.

Otrzymanie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

W przypadku zainteresowania tą formą służby należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie i złożyć wniosek o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym.

Szczegółowe informacje na temat kursów przeszkalania kadr rezerwy można uzyskać w WKU w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 202, w pokoju 16 lub pod numerem telefonu 261-457-762.

 


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.04.2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307 z późn. zmianami);
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950);
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r. nr 52 poz. 519);
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 725).
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl