Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Książeczki i zaświadczenia

 

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA

Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa stwierdzająca stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej. Książeczka wojskowa od organu wydającego jest zawsze odbierana osobiście.

O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wojskowego komendanta uzupełnień.

Wzór zawiadomienia (wniosku o wydanie duplikatu) dostępny jest w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".

Książeczki wojskowej nie można przenosić, przewozić ani przesyłać poza granicę Polski. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu komendantowi uzupełnień.

 

Do wyrobienia duplikatu książeczki wojskowej potrzebne jest:

 • dokument tożsamości;

 • zdjęcie 3 x 4 cm;

 • dowód opłaty skarbowej w wysokości 28 zł.

Wpłaty można dokonać w wyznaczonych inkasach (punkty do pobierania opłaty skarbowej) bez prowizji:

 • Urząd Stanu Cywlinego w Koszalinie, ul. Dąbrówki 1;

 • I Urząd Skarbowy w Koszalinie, ul. Przemysłowa 3;

 • Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (I piętro, pom. Ubezpieczenia AZ);

 • Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 - kasa;

 

 lub dokonać przelewu na rachunek bankowy:

      mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3,

      07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

      Kwota 28 zł tytułem: duplikat książeczki wojskowej.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn.zmianami), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 z 1992 r. z późn. zmianami).

 

ZAŚWIADCZENIA

Na żądanie zainteresowanego Wojskowy Komendant Uzupełnień wydaje zaświadczenia:

 • o okresie służby wojskowej;

 • o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

 • o wykonywaniu przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej;

 • potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowych lub stabilizacyjnych (weterani).

 

W celu otrzymania zaświadczenia, o którym mowa powyżej, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 202) lub przesłać pocztą na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Formularz wniosku można pobrać w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nawisko, imię ojca, PESEL i adres zamieszkania), jakich danych wniosek dotyczy (np. o okresie służby wojskowej) i w jakim celu jest on konieczny. Wniosek należy podpisać.

Wniosek osoba zainteresowana może otrzymać osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień lub zostanie on przesłany pocztą na jej adres wskazany we wniosku.

Wydanie zaświadczenia w sprawie powszechnego obowiązku obrony nie podlega opłacie skarbowej.

Zaświadczenia stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicami kraju podlegają opłacie skarbowej w wysokości 46 zł

 

Wpłaty można dokonać w wyznaczonych inkasach (punkty do pobierania opłaty skarbowej) bez prowizji:

 • Urząd Stanu Cywlinego w Koszalinie, ul. Dąbrówki 1;

 • I Urząd Skarbowy w Koszalinie, ul. Przemysłowa 3;

 • Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (I piętro, pom. Ubezpieczenia AZ);

 • Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 - kasa;

 

 lub dokonać przelewu na rachunek bankowy:

      mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3,

      07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

      Kwota 28 zł tytułem: duplikat książeczki wojskowej.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zmianami).

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl