Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korzyści i uprawnienia

Inwestycja w rozwój osobisty:

 • rozwijanie hartu ducha i umiejętności przezwyciężania słabości;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach;
 • zdobycie nowych doświadczeń;
 • zaangażowanie w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju w duchu patriotyzmu.

Inwestycja w rozwój zawodowy:

 • możliwość skorzystania z kursów oficerskich i podoficerskich oraz szkoleń specjalistycznych;
 • kontynuacja zawodowej służby wojskowej (po trzech latach w WOT);
 • szkolenia z użyciem nowoczesnego sprzętu wojskowego;
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • zaliczenie okresu pełnienia TSW do wysługi (stażu pracy).

Korzyści finansowe:

 • uposażenie zasadnicze

Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przysługuje za każdy dzień trwania tej służby uposażenie zasadnicze i dodatki w wysokości i na zasadach określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Uposażenie zasadnicze nalicza się wg stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego. Uposażenie wypłaca się z dołu. Stawka dzienna uposażenia zasadniczego wynosi procent stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Pobieranie uposażenia zasadniczego powoduje zawieszenie na ten okres prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • dodatek za gotowość bojową

Przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia służby, wypłacany w najbliższym miesiącu pełnienia TSW łącznie z uposażeniem zasadniczym.

Wysokość dodatku za gotowość bojową wynosi 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym żołnierz odbył TSW pełnioną rotacyjnie, w wymiarze co najmniej 2 dni w danym miesiącu kalendarzowym.

 • odprawa

Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

 • rekompensata finansowa

Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

 • zwrot kosztów dojazdu

Żołnierzom OT zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby, przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia tej służby rotacyjnie i z powrotem.

Uprawnienia

 • urlop bezpłatny

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

 • dofinansowanie kosztów kształcenia

Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, może przyznać temu żołnierzowi, na jego pisemny wniosek, dofinansowanie kosztów kształcenia.

 • kursy, szkolenia

Żołnierz OT, który zobowiązał się do pełnienia TSW nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lata, mogą zostać skierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień w drodze decyzji, na wniosek dowódcy JW, w której żołnierz pełni służbę, albo na swój wniosek, za zgodą dowódcy JW, do odbycia kursu lub szkolenia specjalistycznego prowadzonego poza SZ, w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w SZ, o ile ma ono związek z zajmowanym stanowiskiem służbowym wynika z potrzeby zmiany stanowiska.

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) – art. 118-136,
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2146),
 3. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 2225 z późn. zm.),
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl