Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe

 

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE
OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE zostały wprowadzone w 2015 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r.  (Dz.U. z 2015 r. poz. 321)

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej

(art. 100 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Na ćwiczenia wojskowe można powołać: 

 • żołnierzy rezerwy posiadających  nadane przydziały kryzysowe;
 • żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym  potrzeby Sił Zbrojnych;
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy,  które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako (art. 101 cyt. ustawy):

 1. jednodniowe;
 2. krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 3. długotrwałe - trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 4. rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe: 

 1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału  kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 4. mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz - przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych - ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
 5. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 6. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać w dniach wolnych od pracy ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Zgodnie z art. 101a ust. 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 poz. 1459 z późn. zmianami) żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie w/w wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

OCHOTNICZE ODBYWANIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
Każdy żołnierz rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy mogą ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Złożenie takiego wniosku nie powoduje jednak obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zainteresowani ochotniczym odbyciem ćwiczeń wojskowych proszeni są o zgłaszanie się do Wojskowych Komend Uzupełnień.  

"WNIOSEK O POWOŁANIE  DO  ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZA REZERWY W TRYBIE OCHOTNICZYM" można pobrać TUTAJ.

 


Podstawy prawne regulujące problematykę ćwiczeń wojskowych

 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. z 2016 r., poz. 23.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 321);

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
wkukoszalin@ron.mil.pl